header-regulamin
pdf_download_icon
word-doc_download_icon

1. ORGANIZATOR IMPREZY

Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach

2. WSPÓŁORGANIZATORZY IMPREZY

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie.

3. PARTNERZY

 • ZG TKKF w Warszawie,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Starostwo Powiatowe w Wadowicach,
 • Urząd Miejski w Wadowicach,
 • Urząd Gminy w Mucharzu,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach,
 • Związek Harcerstwa Polskiego.

4. PATRONAT MEDIALNY

 • patronat telewizyjny: TVP3 Kraków, ITV Wadowice,
 • patronat prasowy: Kronika Beskidzka, Małopolska Kronika Beskidzka, Gazeta Krakowska, Wiadomości Powiatowe,
 • patronat radiowy: Radio Bielsko, Radio Kraków,
 • patronat internetowy: Portal WadowiceOnline.pl, Powiatlive.pl, Beskidzka24.pl.

5. CEL IMPREZY

 • upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
 • podnoszenie sprawności fizycznej,
 • promowanie miasta i regionu,
 • popularyzowanie biegów rodzinnych na terenie Województwa Małopolskiego.
 • promocja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz dotychczasowych działań Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia jego powstania.

6. TERMIN I MIEJSCE

18 września 2016 r. godz.: 11.07, Stadion MKS „Skawa” w Wadowicach

7. DYSTANSE

 • 50 m – dla przedszkolaków,
 • 100 m – dla kl. 1 i 2,
 • 200 m – dla kl. 3,
 • 400 m – dla kl. 4 – 6,
 • 1,5 km – ogólnodostępny dla uczniów gimnazjum,
 • sztafeta rodzinna,
 • 5 km – ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 12 lat i dorosłych,
 • 21,097 km – ogólnodostępny dla dorosłych młodzieży powyżej 18 lat – ATEST P.

8. UCZESTNICTWO

W biegu głównym na dystansie 21,097 km może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła 18 lat. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 180 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zobowiązuje się do stosowania przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

W biegu na 5 km mogą startować osoby, które rocznikowo ukończyły lat 12 i mają aktualne badania lekarskie. Dorośli podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, a młodzież do 18 lat dodatkowo przedłoży oświadczenie podpisane przez oboje rodzica lub opiekuna prawnego.

 • na bieg 5 km wydawane będą zwrotne numery startowe,
 • na 21,097 km wydawane będą numery startowe które zawodnik zachowuje dla siebie,
 • pobranie numeru lub karty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 37. Ogólnopolskiego Biegu Powsinogi,
 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
 • uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
 • zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

9. ZGŁOSZENIA

 • przez internet na: biegpowsinogi.pl,
 • osobiście w dniu imprezy w biurze zawodów na Stadionie MKS „Skawa” do godz. 10:15,
 • za zgłoszenie ważne uznaje się zgłoszenie potwierdzające wpłatę na konto do dnia 10.09.2016.

Uczestnicy biegu głównego – 21,097km, 5km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego na konto:

Ognisko TKKF “Leskowiec” w Wadowicach.
34-100 Wadowice ul. oś. Kopernika 10.

Bank PEKAO SA oddział w Wadowicach
nr 06 1240 4197 1111 0000 4697 1681
w tytule przelewu należy dopisać: 37. Bieg Powsinogi;

 • w dniu zawodów na stadionie MKS Skawa do godz. 10.15. należy zgłaszać się w celu weryfikacji startu na 5 km i 21,097 km.

10. ZASADY FINANSOWANIA

 • opłata startowa w biegu 21,097 km wynosi:

45 zł w I terminie do: 18.08.2016 (wpłata na konto bankowe),
50 zł w II terminie od 19.08.2016 do 10.09.2016 (wpłata na konto bankowe),
70 zł w dniu zawodów (w biurze zawodów);

w ramach której każdy uczestnik otrzymuje, pamiątkowy medal, jubileuszowy buton (50-lecie TKKF), napój, gorący posiłek oraz kremówkę papieską.

 • opłata startowa w biegu 5 km wynosi:

20 zł w I terminie do: 18.08.2016 (wpłata na konto bankowe),
30 zł w II terminie od 19.08.2016 do 10.09.2016 (wpłata na konto bankowe),
40 zł w dniu zawodów (w biurze zawodów);

w ramach której każdy uczestnik otrzymuje, medal, jubileuszowy buton (50-lecie TKKF), napój oraz drożdżówkę.

 • młodzieży szkolnej jeśli została zgłoszona przez szkołę do 12.09.2016r. (jako grupa zorganizowana!) przysługuje zniżka 50% od 20 zł bazowej opłaty startowej (10 zł/os.).
 • członkowie TKKF z ważna legitymacją uzyskują zniżkę 50%.
 • koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
 • w biegach młodzieżowych oraz biegu dla przedszkolaków nagrody za miejsca I – III.
 • nagrody rzeczowe i pieniężne w biegu na 5km i 21,097 km za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 • nagrody w biegu 21,097 km otrzymują także najstarszy uczestnik biegu, oraz najlepszy zawodnik z Wadowic.
 • osoby, które zajmą I – III miejsce w kategorii Open (klasyfikacja generalna biegu głównego 21,097 km, oraz biegu na 5 km) będą klasyfikowane w kategoriach wiekowych, lecz nie będą ponownie nagradzane nagrodami rzeczowymi.
 • dodatkowo wśród uczestników, którzy ukończą biegi na 5km, 21,097km zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

11. KLASYFIKACJA

PÓŁMARATON

MĘŻCZYŹNI

M20  od 18 do 29 lat
M30 od 30 do 39 lat
M40 od 40 do 49 lat
M50 od 50 do 59 lat
M60 60 lat i powyżej

KOBIETY

K18 od 18 do 35 lat
K35 od 36 do 49 lat
K50 50 lat i powyżej

5 KM

MEŻCZYŹNI

  KOBIETY   

od 12 do 15 lat
od 16 do 20 lat
powyżej 20 lat

O PRZYNALEŻNOŚCI DO DANEJ KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA

12. NAGRODY

W klasyfikacji generalnej mężczyzn biegu głównego zdobywcy miejsc I – III otrzymują nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 500 zł + puchar,
 • II miejsce – 300 zł + puchar,
 • III miejsce – 200 zł + puchar.

W klasyfikacji generalnej kobiet biegu głównego zdobywczynie miejsc I – III otrzymują nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 500 zł + statuetka,
 • II miejsce – nagroda rzeczowa,
 • III miejsce – nagroda rzeczowa.

13. KOMUNIKAT KOŃCOWY

 • będzie wydawany zainteresowanym po zakończeniu imprezy,
 • wyniki wraz z komunikatem końcowym będą do pobrania z Internetu na stronie biegu: www.biegpowsinogi.pl oraz na tkkf-wadowice.pl.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • półmaraton posiada atest PZLA,
 • przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
 • bieg zostanie przeprowadzony wg przepisów PZLA,
 • opiekę lekarską zapewnia organizator,
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • na trasie będą ustawione 3 punkty odżywcze i nawadniające,
 • możliwość przesłania własnych odżywek oraz napoi na piętnasty kilometr,
 • organizator nie gwarantuje kompletnego pakietu startowego zawodnikom którzy dokonają opłaty startowej w dniu zawodów,
 • uczestnicy ubezpieczają się od OC i startują na własną odpowiedzialność, natomiast organizator zapewnia ubezpieczenie NW wymagane przepisami,
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania Imprezy,
 • uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych;
 • Zawodnik zarejestrowany i znajdujący się na liście startowej automatycznie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie własnego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie wizerunku, utrwalonego w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • udostępnianie egzemplarza lub kopii, na której wizerunek utrwalono, w celu wykorzystania do promocji Organizatora;
  • wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  • i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu zawierającego wizerunek, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  • zamieszczenie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;
  • emisja w przekazach telewizyjnych;
  • publikowanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika utrwalony w czasie biegu.
 • Dane osobowe zawodników zarejestrowanych i znajdujących się na liście startowej będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 odnośnie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator biegu:
  • przetwarzanie danych pozyskanych w związku z udziałem w biegu sztafetowym będzie obejmowało: publikację imienia i nazwiska uczestnika, nazwę miejscowości, w której zamieszkuje, pełnione funkcje w organach samorządowych – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o biegu;
  • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  • podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich nie podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu;
  • wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w jego postanowieniach, o których będzie zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu.
Ognisko TKKF "LESKOWIEC" w Wadowicach - logotyp